Pilih satu Halaman

Industri / Penyelesaian Pertikaian

Penyelesaian Pertikaian

Sebagai alternatif kepada kaedah penyelesaian pertikaian yang sedia ada, Akta juga memperuntukkan bahawa penyedia-penyedia perkhidmatan penerbangan bolehlah merujuk sebarang pertikaian di antara mereka kepada MAVCOM untuk mendapatkan penyelesaian. Perkara yang dipertikaikan hendaklah berkait dengan mana-mana perkara di bawah Akta. Jika pertikaian tersebut sedang dalam proses arbitrasi atau perbicaraan di mana-mana mahkamah, maka pihak-pihak terlibat hendaklah memilih hanya satu kaedah penyelesaian yang ingin digunakan dan bukan kedua-duanya.

Mana-mana pihak yang ingin merujuk sebarang pertikaian kepada MAVCOM hendaklah terlebih dahulu cuba untuk menyelesaikan pertikaian tersebut menerusi pengantaraan seperti yang dikehendaki seksyen 74 Akta. Penyedia perkhidmatan penerbangan hendaklah kemudian memaklumkan tarikh permulaan pengantaraan kepada MAVCOM dan selepas itu MAVCOM akan memutuskan bahawa pihak-pihak yang terlibat perlulah menyelesaikan pertikaian mereka dalam tempoh 30 hari atau dalam tempoh masa yang lebih panjang seperti yang diluluskan oleh MAVCOM tetapi tempoh lanjutan tersebut hendaklah tidak melebihi 60 hari.

Sekiranya pihak-pihak gagal untuk menyelesaikan pertikaian menerusi pengantaraan dalam tempoh seperti yang dinyatakan di atas, MAVCOM akan membuat keputusan berkenaan perkara tersebut. MAVCOM akan menyiarkan peraturan-peraturan yang akan mengandungi mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian.

Keputusan MAVCOM berkenaan pertikaian yang dirujuk kepadanya oleh penyedia-penyedia perkhidmatan penerbangan di bawah Bahagian XI Akta akan disiarkan dan salinan keputusan tersebut akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Keputusan MAVCOM adalah muktamad dan akan didaftarkan sebagai penghakiman di Mahkamah Tinggi. Jika mana-mana pihak yang dirujuk di dalam keputusan itu gagal untuk mematuhi keputusan yang telah dibuat oleh MAVCOM, Mahkamah Tinggi akan mengeluarkan perintah mengkehendaki pihak yang berkenaan untuk mematuhi keputusan tersebut.

(Bahagian XI Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015)