Industri / Persaingan / Perjanjian antipersaingan

Perjanjian antipersaingan

Sebarang perjanjian yang mempunyai matlamat atau kesan untuk menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan secara signifikan dalam apa-apa pasaran perkhidmatan penerbangan adalah dilarang di bawah undang-undang Malaysia. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perjanjian yang melibatkan:

  • penetapan harga;
  • perkongsian pasaran perkhidmatan penerbangan atau punca bekalan;
  • pembatasan atau peengawalan pengeluaran;
  • pembatasan atau pengawalan salur keluar pasaran atau capaian pasaran;
  • pembatasan atau pengawalan pembangunan teknikal atau teknologi;
  • pembatasan atau pengawalan pelaburan; dan
  • penipuan bida.

MAVCOM mempunyai kuasa untuk mempertimbangkan dan meluluskan pengecualian individu atau blok di bawah keadaan tertentu.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Garis Panduan mengenai Perjanjian Antipersaingan.

Penggal 2, Bahagian VII, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015