Pilih satu Halaman

Inisiatif Terpilih / Cadangan-cadangan Jangka Masa Panjang MAVCOM untuk Industri Penerbangan Awam Malaysia (2021 – 2030) / Ringkasan

Ringkasan

Berikutan pembentukan Rangka Kerja dan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada pemegang-pemegang taruh melalui bengkel-bengkel yang telah dijalankan, MAVCOM telah merumuskan cadangan-cadangan untuk menyokong evolusi Malaysia sebagai satu destinasi aktiviti ekonomi utama di peringkat global, yang diringkaskan dalam jadual di bawah:

Jadual 1: Ringkasan cadangan-cadangan MAVCOM

Pra-syaratSub-sektorTindakanItemTempoh PelaksanaanPemegang-pemegang Taruh yang Terlibat
Strategi Penerbangan NasionalSemuaMembangunkan NASMembangunkan NASPenetapan Asas
 • MOT1
1MOT: Kementerian Pengangkutan Malaysia

Objektif: Memaksimumkan perhubungan udara
Sub-sektorTindakanItemTempoh PelaksanaanPemegang-pemegang Taruh yang Terlibat
SemuaMemperkukuhkan asas ekonomi MalaysiaMenyelaraskan pelan pembangunan pelancongan dengan laluan udara dari segi rundingan Hak-Hak Trafik Udara (ATR) dengan negara-negara lainPenetapan asas
 • MOTAC2
 • Tourism Malaysia
 • MOT
 • MAVCOM
 • Syarikat-syarikat penerbangan domestik dan asing
 • Pengendali-pengendali lapangan terbang
Menyelaraskan pembangunan sambungan udara dengan inisiatif-inisiatif lain, seperti Pelan Induk Pemasaran Logistik dan Perdagangan (LTFMP)
 • Pasukan Petugas MOT-LTFMP
 • MITI3
 • MEA4
 • MAVCOM
 • Syarikat-syarikat penerbangan domestik dan asing
 • Pengendali-pengendali lapangan terbang
Syarikat-syarikat
penerbangan
Meningkatkan penggunaan Perjanjian Perkhidmatan Udara (ASA)1Memastikan ASA1 dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan sambungan udaraJangka masa panjang
 • MOT
 • MAVCOM
SemuaMemastikan perhubungan pengangkutan berbilang mod berjalan dengan lancar
Mewujudkan komitmen terhadap dasar rancangan pembangunan pengangkutan bagi mengambil kira kesan dan perhubungan dengan mod pengangkutan yang lainPenetapan asas
 • MOT
 • MEA
 • MAVCOM
 • APAD5

1ASA: Perjanjian Perkhidmatan Udara
2MOTAC: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
3MITI: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
4MEA: Kementerian Hal Ehwal Ekonomi
5APAD: Agensi Pengangkutan Awam Darat

Tonggak Strategik 1: Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran komersial yang adil dan kompetitif
Sub-sektorTindakanItemTempoh PelaksanaanPemegang-pemegang Taruh yang Terlibat
SemuaMenguatkuasakan undang-undang persaingan sektor penerbangan yang terkiniMenggunakan prinsip persaingan yang adil untuk undang-undang persainganJangka masa pendek sehingga jangka masa sederhana
 • MAVCOM
Menggunakan prinsip persaingan bebas untuk undang-undang persainganJangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang
 • MAVCOM
Menggunakan prinsip competitive neutrality dan peraturan tentang subsidiJangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang
 • MAVCOM
Menggalakkan liberalisasi berkaitan pemilikan industri penerbangan awamMenggunakan pendekatan bertahap bagi langkah-langkah liberalisasi pemilikan, bergantung kepada keinginan Kerajaan MalaysiaJangka sederhana sehingga jangka panjang
 • MOF6
 • MOT
 • MAVCOM
SemuaMengurangkan penglibatan kerajaan dalam membuat keputusan komersialMemastikan bahawa tiada kepentingan yang bercanggah dalam peranan yang bertindih yang dimainkan oleh Kerajaan MalaysiaJangka masa pendek
 • Kementerian
 • MOT
 • Agensi-agensi
Syarikat-syarikat penerbanganKomuniti penerbangan ASEAN8Memperjuangkan penubuhan komuniti penerbangan ASEAN8Jangka masa panjang
 • MOT
 • MAVCOM
 • Syarikat-syarikat penerbangan

6MOF: Kementerian Kewangan Malaysia
7GOM: Kerajaan Malaysia
8ASEAN: Persatuan Negara-negara Asia Tenggara

Tonggak Strategik 2: Menyediakan infrastruktur
Sub-sektorTindakanItemTempoh PelaksanaanPemegang-pemegang Taruh yang Terlibat
Lapangan-lapangan terbangTingkah laku komersial pengendali-pengendali lapangan terbang yang tinggiMengubah tadbir urus korporat
 • Memberi tanggungjawab
  sepenuhnya ke atas
  modal dan perbelanjaan
  operasi kepada
  pengendali-pengendali
  lapangan terbang.
Jangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang
 • MAHB8
 • MOT
 • MOF
Memperkenalkan persaingan dalam dua fasa
 • Desentralisasi MAHB
 • Memperkenalkan rangkaian lapangan terbang yang berbeza
Jangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang
 • MAHB
 • MOT
 • MOF
Meningkatkan tahap perkhidmatanPelaksanaan penuh Rangka Kerja Kualiti Perkhidmatan Lapangan Terbang untuk semua lapangan terbangPenetapan asas
 • MAVCOM
 • MAHB
 • SATSSB9
 • Pengendali-pengendali lapangan
  terbang yang lain
Memperbaharui sub-sektor pengendalian darat
 • Mengaitkan perkhidmatan pengendalian darat dengan prestasi lapangan terbang (melalui penguatkuasaan Syarat-syarat Penggunaan)


Jangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang
 • MAHB
 • MOT
 • MOF
Liberalisasi
sub-sektor pengendalian darat
Jangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang
 • MOT
 • MAVCOM
 • SATSSB9
 • Syarikat-syarikat pengendalian
  darat, pengendali-pengendali
  lapangan terbang
 • Syarikat-syarikat penerbangan
Membangunkan rangka kerja untuk mengukur kecekapan lapangan-lapangan terbang di MalaysiaPenetapan asas
 • MAVCOM
Komited terhadap dasar di mana terminal-terminal lapangan terbang mestilah bersepadu. Dalam keadaan di mana terminal-terminal yang telah disediakan adalah berbeza, sambungan airside dan landside perlu disediakanJangka masa pendek
 • MOT
 • Pengendali-pengendali lapangan
  terbang yang lain

8MAHB: Malaysia Airports Holdings Berhad
9SATSSB: Senai Airport Terminal Services Sdn. Bhd.

Tonggak Strategik 3: Memajukan asas yang kukuh bagi pembangunan modal insan yang berkaitan dengan penerbangan awam
Sub-sektorTindakanItemTempoh PelaksanaanPemegang-pemegang Taruh yang Terlibat
SemuaMenetapkan piawai asas bagi membangunkan strategi pembangunan bakat
 • Menubuhkan pangkalan data modal insan untuk sektor ini
 • Mewujudkan jawatankuasa kerja pembangunan modal insan untuk sektor ini
 • Mengkaji aliran kerja sektor dan rantaian nilai
Penetapan asas
 • MOT
 • MOHR10
 • MAVCOM
 • CAAM
 • Pengendali-pengendali industri
Membangun dan melaksanakan strategi pembangunan bakat yang diselaraskan di peringkat industri
 • Membangunkan jalan kerjaya yang berkesan untuk sektor ini
 • Menyediakan dana latihan
Jangka masa pendek sehingga jangka masa sederhana
 • Jawatankuasa kerja
 • MOHR10
 • MOT
 • MAVCOM
 • CAAM
 • Pengendali-pengendali industri
 • Membangunkan modul latihan industri yang melibatkan usaha sama antara industri dan para akademia
Jangka masa sederhana
 • Institusi pengajian
 • Pengendali-pengendali industri
10MOHR: Kementerian Sumber Manusia

Nota: Portfolio Kementerian Hal Ehwal Ekonomi kini berada di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri