Pilih satu Halaman
Sumber-Sumber / Keputusan, Arahan dan Notis / Rundingan

Rundingan

Rundingan berkenaan Permohonan untuk Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Singapore Airlines Limited

MAVCOM telah menerima suatu permohonan untuk pengecualian individu di bawah seksyen 51, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 bagi usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Singapore Airlines Limited. 

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berhubung permohonan pengecualian individu tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 9 Disember 2019.

Rundingan berkenaan Permohonan untuk Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Singapore Airlines Limited

Rundingan berkenaan Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

MAVCOM telah mengeluarkan suatu Keputusan Cadangan untuk memberikan, dengan syarat, pengecualian individu di bawah seksyen 51, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 bagi suatu usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dnegan Keputusan Cadangan tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 25 September 2019.

Rundingan berkenaan Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pengecualian Individu oleh Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG

MAVCOM telah mengeluarkan suatu Keputusan Cadangan untuk memberikan, dengan syarat, pengecualian individu di bawah Seksyen 51, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 bagi suatu usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG. 

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan Keputusan Cadangan tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 2 Ogos 2019.

Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pengecualian Individu oleh Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG

Kertas Rundingan Kedua mengenai Rangka Kerja Caj Aeronautikal (Tutup)

Sebagai sebahagian daripada usaha Suruhanjaya dalam membangunkan rangka kerja caj aeronautikal berdasarkan kos yang akan menjadi asas kepada penetapan caj aeronautikal di kesemua lapangan terbang komersial di Malaysia, Suruhanjaya telah menerbitkan Kertas Rundingan Kedua yang merupakan sebahagian daripada proses rundingan bersama pihak-pihak berkepentingan. Kertas Rundingan Kedua ini bertujuan untuk mengemaskini keputusan, mengenalpasti perkara-perkara yang memerlukan perbincangan lanjut, dan mendapatkan maklumbalas lebih lanjut mengenai rangka kerja ini. Caj-caj aeronautikal yang berdasarkan rangka kerja ini dijangka akan bermula pada Januari 2020. Suruhanjaya mengalu-alukan sebarang maklum balas berhubung Kertas Rundingan Kedua ini sebelum hari Khamis, 18 Julai 2019 sebelum jam 5 petang.

Kertas Rundingan Kedua mengenai Rangka Kerja Caj Aeronautikal.

Rundingan berkenaan Permohonan untuk Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

MAVCOM telah menerima suatu permohonan untuk pengecualian individu di bawah seksyen 51, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 bagi usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berhubung permohonan pengecualian individu tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 27 Mei 2019.

Rundingan berkenaan Permohonan untuk Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

Kertas Rundingan Mengenai Guidelines on Fit and Proper Person

Dalam menilai permohonan lesen and permit di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 [Akta 771], MAVCOM menetapkan kriteria dan piawaian yang harus dipenuhi oleh mana-mana orang yang bertanggungjawab dalam sebuah penyedia perkhidmatan penerbangan. MAVCOM berhasrat untuk menerbitkan Guidelines on Fit and Proper Person sebagai panduan dalam menentukan kelayakan dan kesesuaian seseorang dalam sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan penerbangan. Guidelines on Fit and Proper Person tersebut juga adalah untuk memaklumkan kepada penyedia perkhidmatan kriteria and faktor yang akan dipertimbangkan oleh MAVCOM dalam menilai orang yang layak dan sesuai.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas serta komen berhubung elemen-elemen yang dicadangkan dalam Guidelines on Fit and Proper Person sebelum atau pada 5 petang Khamis, 21 Mac 2019.

Kertas Rundingan – Guidelines on Fit and Proper Person

Rundingan berkenaan Permohonan untuk Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG (sehingga 3 Disember 2018)

MAVCOM telah menerima suatu permohonan untuk pengecualian individu di bawah Seksyen 51, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 bagi usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berhubung permohonan pengecualian individu tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 3 Disember 2018.

Rundingan berkenaan Permohonan untuk Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa

Kertas Rundingan berkenaan Rangka Kerja Caj Aeronautikal (Tutup)

MAVCOM sedang menghasilkan Rangka Kerja Caj Aeronautikal yang akan menjadi asas kepada metodologi penetapan caj aeronautikal jangka panjang di kesemua lapangan terbang komersial di Malaysia. Kertas Rundingan ini bertujuan untuk membincangkan isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan metodologi ini. MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas serta komen berhubung Kertas Rundingan ini, sebelum 5 petang pada 16 November 2018.

Kertas Rundingan berkenaan Rangka Kerja Caj Aeronautikal

Kertas Rundingan Mengenai Draf Garis Panduan Berkenaan Penentuan Penalti Kewangan dan Draf Garis Panduan Berkenaan Rejim Kelonggaran (Tutup)

Berkuatkuasa daripada 1 Mac 2016, undang-undang persaingan yang terpakai bagi perkhidmatan penerbangan di Malaysia adalah seperti yang tertakluk di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, khususnya Bahagian VII (Persaingan) Akta tersebut. Sebagai penguatkuasa undang-undang persaingan bagi perkhidmatan penerbangan, MAVCOM akan mengeluarkan beberapa garis panduan di bawah seksyen 65 Akta tersebut bagi menjelaskan analisis yang digunakan serta faktor yang dipertimbangkan oleh MAVCOM dalam pelaksanaan Bahagian VII Akta tersebut.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas serta komen berhubung Draf Garis Panduan berkenaan Penentuan Penalti Kewangan dan Draf Garis Panduan Berkenaan Rejim Kelonggaran. Maklum balas berhubung dengan draf Garis Panduan ini hendaklah dikemukakan melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 18 Jun 2018.

Draf Garis Panduan berkenaan Penentuan Penalti Kewangan
Draf Garis Panduan berkenaan Rejim Kelonggaran

Kertas Rundingan mengenai Draf Garis Panduan berkenaan Penilaian Substantif bagi Percantuman dan Draf Garis Panduan berkenaan Pemberitahuan dan Permohonan bagi Percantuman yang Dijangkakan atau Percantuman

Berkuatkuasa daripada 1 Mac 2016, undang-undang persaingan yang terpakai bagi perkhidmatan penerbangan di Malaysia adalah seperti yang tertakluk di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, khususnya Bahagian VII (Persaingan) Akta tersebut. Sebagai penguatkuasa undang-undang persaingan bagi perkhidmatan penerbangan, MAVCOM akan mengeluarkan beberapa garis panduan di bawah seksyen 65 Akta tersebut bagi menjelaskan analisis yang digunakan serta faktor yang dipertimbangkan oleh MAVCOM dalam pelaksanaan Bahagian VII Akta tersebut.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas serta komen berhubung Draf Garis Panduan berkenaan Penilaian Substantif bagi Percantuman dan Draf Garis Panduan berkenaan Pemberitahuan dan Permohonan bagi Percantuman yang Dijangkakan atau Percantuman. Maklum balas serta komen berhubung dengan draf Garis Panduan ini hendaklah dikemukakan melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 12 April 2018.

Draf Garis Panduan berkenaan Penilaian Substantif bagi Percantuman
Draf Garis Panduan berkenaan Pemberitahuan dan Permohonan bagi Percantuman yang Dijangkakan atau Percantuman